iso 9001 มาตรฐานสำคัญ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องรู้

iso 9001

องค์กรหนึ่งองค์กร หรือบริษัทหนึ่งบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ในระดับสากล ต้องมีมาตรฐานต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน สำหรับใครที่เป็นเจ้าของบริษัทมือใหม่ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ที่พึ่งเปิดใหม่ อาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ ISO 9001 กันมาบ้างแล้ว และคงจะสงสัยว่า มันคืออะไร สำคัญอย่างไร วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแบบละเอียด ให้คุณได้รู้จักกับ ISO 9001 มากขึ้น ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้น และนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของ ISO 9001 

ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจกับ ISO 9001 เรามารู้จักกับ ISO กันก่อนดีกว่า ISO คือ International Standardization and Organization เป็นองค์การมาตรฐานสากล ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบต่าง ๆ ความปลอดภัย ความสะอาด รวมไปถึงการบริหาร โดยมาตรฐานของ ISO จะมีความเป็นกลาง และได้รับการยอมรับจากสากลอย่างมาก ดังนั้นในไทยจึงได้นำมาตรฐานต่าง ๆ ของ ISO มาปรับใช้กันอย่างแพร่หลาย 

โดย ISO 9001 คือ มาตรฐานการบริหารงานในองค์กร โดยเน้นไปที่การจัดการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารองค์กรและบริษัท เพื่อเสริมสร้างคุณภาพในการทำงาน และช่วยให้บริษัทหรือองค์กรได้รับผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายจากการทำงานที่ไร้คุณภาพในระยะยาว สรุปก็คือ ISO 9001 คือมาตรฐานสากลที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการบริหารนั่นเอง 

ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001

 • Work flow หรือความลื่นไหลในการทำงาน ที่เพิ่มมากขึ้น มีความรวดเร็วและสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น 
 • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการทำงานและการบริหาร
 • สามารถบริหารจัดการบุคลากรในบริษัทและองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรบุคคล 
 • คุณภาพของงานมีความสม่ำเสมอ ตรงตามมาตรฐาน สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ 
 • จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่ายมากกว่าเดิม 
 • มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์กรในระยะยาวได้ 
 • มีโครงสร้างของบริษัทที่แน่นมากขึ้น ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของบริษัท 
 • ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวบริษัท ส่งเสริมยอดขายของบริษัท 
 • บริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 • ศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
 • เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น 

ISO 9001 มีอะไรบ้าง ? 

 • การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ Customer Focus คือการที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการ ความสุภาพ และการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในองค์กร 
 • ความเป็นผู้นำ หรือ Leadership คือการที่ผู้บริการขององค์กร จะต้องมีบุคลิกภาพและคุณสมบัติความเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความเคารพจากบุคลการ ความดูน่าเชื่อถือ ลักษณะภายนอกที่สามารถไว้ใจได้ และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งความเป็นผู้นำนี้จะทำให้องค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ 
 • การมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือ Involvement of People คือ การที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานหลัก หรืองานยิบย่อยต่าง ๆ ซึ่งในข้อนี้นอกจากที่บุคลกรจะให้ความร่วมมือเองแล้ว ผู้บริหารก็จะต้องทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความน่ามีส่วนร่วมอีกด้วย
 • การบริการเชิงกระบวนการ หรือ Process Approach คือ การที่ผู้บริหารนำทรัพยากร บุคลากร ปัจจัยต่าง ๆ มาบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารที่เป็นระบบ หรือ System Approach คือ การบริหารอย่างเป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน เหมาะสมกับบรรยากาศในการทำงาน ทำให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ Continual Improvement คือ การปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมองหาปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น และนำมาแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาให้งานและตัวองค์กรมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ 
 • การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง หรือ Factual Approach to Decision Making คือ การนำข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล เพื่อตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยปราศจากอคติ ปราศจากอารมณ์ส่วนตัว 
 • ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือ Mutually Beneficial Supplier Relationship คือ การที่ตัวองค์กรและลูกค้า รวมไปถึงผู้ผลิตผู้ขาย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยองค์กรต่าง ๆ สามารถติดต่อการบริการของ สรอ. เพื่อชอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารองค์กรได้ที่ โทรศัพท์ 02-6171727

บริการของเรา

หากสนใจติดต่อสอบถามบริการต่างๆของเราได้ทางเบอร์โทรด้านล่างหรือบริการช่วยเหลือออนไลน์ engineersoft ผู้นำด้านการตรวจรับรองวิศวกรรมตามมาตรฐานสากลพร้อมออกใบรับรองถูกต้องตามกฎหมาย