อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณละเลยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างที่จ่ายกระแสไฟอยู่ หากเกิดไฟดับกะทันหันย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและสร้างความเสียหายในวงกว้าง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานจึงมีความสำคัญรวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารด้วย เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ระบบไฟฟ้าในโรงงานมีความสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เพราะหากไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานที่ดีอาจมีอันตรายต่อทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินได้

5 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อละเลยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

1.หากไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานที่ดี อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ สาเหตุหลักอาจเกิดจากฉนวนไฟฟ้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพ แรงดันที่ใช้เกินขนาดและอาจเกิดจากการที่ตัวนำไฟฟ้ามีแรงดันต่างกันสัมผัสกันหรือตัวนำไฟฟ้าสัมผัสกับดินหรือสายดิน

2.เกิดเหตุไฟดูดพนักงาน อันตรายจากไฟดูดเกิดขึ้นได้ทั้งการสัมผัสโดยตรงและสัมผัสโดยอ้อม หากกระแสไฟมีปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้เลย

3.เมื่อระบบไฟฟ้าในโรงงานเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับกะทันหัน ย่อมสร้างความเสียหายในกระบวนการผลิตที่กำลังดำเนินการอยู่

4.โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร อาจนำไปสู่การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน

5.เกิดประกายไฟ โดยมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับผิวบวมแดง หนังกำพร้าถูกทำลายจนหลุดลอกเห็นเนื้อแดง น้ำเหลืองซึม ไปจนถึงความรุนแรงระดับที่หนังกำพร้าและหนังแท้ทั้งหมดถูกทำลาย ผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกเห็นเนื้อแดงหรือเนื้อไหม้เกรียมบาดแผลประเภทนี้จะไม่หายมักจะทิ้งรอยแผลเป็นถือเป็นบาดแผลที่ร้ายแรง

คุณจะเห็นได้ว่าถ้าละเลยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในข้างต้น ย่อมไม่เป็นผลดีทั้งต่อโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ปฏิบัติงานก็ด้วย ประเทศไทยของเรามีกฎหมายตรวจระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2 ตัวได้แก่

  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจดบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  • กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายในประเทศไทยได้กำหนดให้นายจ้างต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี รวมไปถึงการบำรุงรักษาหรือ  PM (Preventive Maintenance) ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ตามมาตรฐานต้องมีการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานไม่มีการชำรุดเสียหาย จนทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง

ทั้งหมดนี้ก็คืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากละเลยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารด้วย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน มีความสำคัญอย่างมาก อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่มีอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง หากไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานตามมาตรฐานยังผิดต่อข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยด้วย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ

บริการอื่นๆของ Engineersoft