ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ลด 50%
โดยทีมวิศวกรชำนาญการ และเครื่องมือทีทันสมัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีหรือตรวจไฟฟ้าประจำปีนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก นอกจากจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแล้ว ยังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขัดข้องด้วย จะเกิดอะไรขึ้นหากละเลยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน อาจมีอันตรายที่เกิดขึ้นหลายอย่าง ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเช่น ถ้าไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน อาจทำให้เกิดเหตุไฟดูดพนักงาน ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดประกายไฟ จนนำไปสู่การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ฯลฯ การเตรียมตัวก่อนตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องทำอย่างไรบ้าง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบจากแบบไฟฟ้า single line diagram ซึ่งเป็นหัวข้อที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ดังนั้น โรงงานหรือบริษัทที่ยังไม่มีแบบ single line diagram ต้องให้วิศวกรเขียนแบบให้ก่อน เพื่อความถูกต้องและหลังจากนั้นผู้ตรวจสอบจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อม ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี วิศวกร ลด50%

ตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี

ออกรายงานรับรอง 1 ฉบับ

PM ระบบไฟฟ้า

PM ตู้ MDB, ACB

ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจสอบหม้อแปลง, PM หม้อแปลง

วิศวกรไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง ลองนึกภาพดูว่าหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับกะทันหันหรือเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างที่กระบวนการผลิตกำลังดำเนินงานอยู่จะสร้างความเสียหายมากมายแค่ไหน การตรวจสอบระบบไฟฟ้านอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและทำให้กระบวนการผลิตต่อเนื่องแล้ว การตรวจสอบระบบไฟฟ้ายังมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายของไทยด้วย ได้แก่ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า กฎหมายอีก 1 ตัวคือ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)   ซึ่งหากนายจ้างไม่จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีแน่นอนว่าย่อมมีความผิดตามข้อกฎหมาย

ตามกฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปีต้องตรวจอะไรบ้าง โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละรายการ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี มีกี่แบบ

1.การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบทั่วไปในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยทั่วไป ตรวจสอบอย่างง่ายดาย แต่ผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า มีการป้องกันเป็นอย่างดีในการสัมผัสส่วนใดจะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าหรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทั่วไปโดยหลักๆ แล้วมีดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบสายไฟ
  • ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย
  • ซอร์กิตเบรกเกอร์
  • การระบายอากาศและท่อไอเสียของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • แบตเตอรี่

" ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยผู้เชี่ยวชาญ ลด 50%

2.การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

การตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อหาจุดบกพร่อง การชำรุด เสียหาย การเสื่อมสภาพหรือความผิดปกติอื่นๆ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจและวิเคราะห์ผลที่ได้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข สำคัญที่สุดเลยคือบางรายงานต้องตรวจสอบขณะที่จ่ายไฟฟ้า แต่บางรายงานต้องดับไฟก่อนตรวจสอบเนื่องจากมีอันตราย ผู้ที่จะทำการตรวจสอบต้องมีความชำนาญและมีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย

  • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
  • ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์
  • ตรวจสอบแผงย่อย
  • ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 700 บริษัทชั้นนำ

รับตรวจรับรองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชนิดด้วยวิธีมาตรฐานสากล

ติดต่อสอบถาม / ช่วยเหลือ

ขอใบเสนอราคาส่งเมลมาที่

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเหมาะกับหน่วยงานใด?

ใครบ้างที่ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 ได้ระบุว่าการ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบการทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์การหาข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกับ Engineersoft ในราคาและคุณภาพที่คุ้มกว่า

Engineersoft บริษัทรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีอันดับหนึ่ง เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702 รวมถึงได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 เรายินดีให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี อย่างละเอียดครอบคลุมในทุกระบบสำคัญ ยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด รับประกันคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

คุณสามารถมั่นใจในการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกับเราได้ เพราะเราดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี รวมถึงอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการสอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อีกทั้งเรายังยินดีให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในราคาถูก มีโปรโมชันในช่วงเทศกาล พร้อมออกรายงานการตรวจรับรองตรงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน NFPA และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้อุปกรณ์ระบบ fire alarm สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มค่าและคุณภาพในการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกับเรามากที่สุด

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีหรือตรวจไฟฟ้าประจำปี ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบ PM ไฟฟ้าประจำปี คุณจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและทำให้กระบวนการผลิตทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น ที่สำคัญเลยคือ ผู้ตรวจสอบควรเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อให้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ปัจจุบันมีสถาบันที่รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รองรับ เลือกสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ หลังจากตรวจระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับรายงานการรับรอง 1 ฉบับตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด

ติดต่อเราเลยตอนนี้