ความสำคัญของการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารและการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารมีความสำคัญหรือไม่ ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารด้วย เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี ตามกฎกระทรวง ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าปี พ.ศ. 2558

มาตรฐานสากลได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าเกิดความขัดข้องในขณะที่กำลังทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือเกิดการขัดข้องระหว่างกระบวนการผลิต อาจสร้างความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การตรวจระบบไฟฟ้ากฎหมายในประเทศไทยได้มีการกำหนดให้นายจ้างต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารจะนำไปสู่การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและจำเป็นต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยให้วิศวกรไฟฟ้าออกรายงานรับรองตามแบบที่กฎหมายได้กำหนด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิทช์ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้า

ในปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยการถ่ายเทความร้อน ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารก่อนเกิดการเบรกดาวน์ในระบบไฟฟ้าด้วย

นอกจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็จำเป็นต้องมีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารด้วย การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือเรียกว่าการ PM  (Preventive Maintenance) สาเหตุที่ต้องมีการ PM ก็เพื่อลดการเกิดเหตุการณ์ระบบไฟฟ้าหยุดชะงักกะทันหันในระหว่างเดินกระบวนการผลิต การทำ PM เป็นการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้คืนสู่สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารโดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 5 แบบ

1.บำรุงรักษาโดยรวม (Total Productive Maintenance)

2.บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

3.บำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)

4.บำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)

5.ซ่อมแซมหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance)

Engineersoft ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อันดับ 1

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีหรือการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารจะต้องดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพ ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลและได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

Engineersoft ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร (PM) ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ออกรายงานรับรองโดยวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนด

Engineersoft ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 5 รายการสำคัญ ได้แก่ ตู้เมนสวิตซ์ การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง หม้อแปลง ระบบแรงสูงและแรงต่ำภายในอาคาร โดยเฉพาะการตรวจสอบหม้อแปลง ที่ต้องอาศัยทีมงานมืออาชีพหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งตัวถังหม้อแปลง การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง สารดูดความชื้น เสาหม้อแปลง การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมหรือซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพหม้อแปลงและการติดตั้งอื่นๆ รวมถึงพื้นลานหม้อแปลงและป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ด้วย

Engineersoft  ให้บริการตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีและบริการการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารในราคาไม่แพง พร้อมมีโปรโมชั่นส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ ด้วย

บริการอื่นๆของ Engineersoft